Styrelsen

Vi är BRF Travkuskens styrelse och du når oss här.
 
Ordförande:  Katilla Wong
Vice ordförande: Robin Zackrisson
Sekreterare: Linda Eriksson
Ledamöter: Fereshte Bagherpour
Alexander Wulff
Suppleanter:  Magnus Levhorn
Malin Hellqvist
Carl-Fredrik Lindberg

Vad gör vi?
Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar för föreningens bästa. Styrelsen tillsätts av föreningsstämman och har i uppdrag att leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvara för förvaltning. Förvaltning omfattar både små och stora arbetsuppgifter som administration och teknisk förvaltning, ibland kan delar läggas ut på entreprenad.

Varför ska Du gå på stämman?
Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmarna kan granska bostadsrättsföreningens verksamhet. Medlemmarna utövar sitt demokratiska inflytande på stämman genom att komma med förslag (s.k. motioner) eller ställa frågor. Ju större engagemang medlemmarna visar för bostadsrättsföreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.