Styrelsen

Vi är BRF Travkuskens styrelse och du når oss här.
 
Ordförande:  Katilla Wong
Vice ordförande: Robin Zackrisson
Sekreterare: Linda Eriksson
Ledamöter: Fereshte Bagherpour
Carl-Fredrik Lindberg
Suppleanter:  Sofie Norman
Malin Hellqvist
Glenn Edler Ardhammar

Vad gör vi?
Styrelsen företräder och arbetar för föreningens och dess medlemmars bästa. Föreningsstämman väljer styrelse och ges i uppdrag att leda arbetet och ansvara för förvaltning. Förvaltning omfattar små och stora arbetsuppgifter som administration och teknisk förvaltning. Vissa delar läggs ut på entreprenad.

Varför ska Du gå på stämman?
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmar kan granska verksamheten. Medlemmar utövar sitt demokratiska inflytande genom att komma med förslag (s.k. motioner) eller ställa frågor. Ju större engagemang medlemmar visar för föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.