Trivselregler

TRIVSELREGLER BRF TRAVKUSKEN
Uppdaterade 2020

Bostadsrättsföreningens trivselregler finns till för alla boendes trygghet och trivsel. Alla lever olika liv och är i olika faser - vissa arbetar nätter och andra vaknar tidigt. Andra har små barn som läggs tidigt medan andra kanske kommer hem sent på kvällen. Därför är det viktigt att vi respekterar varandra och har förståelse för att olika människor har olika rutiner.

Om du upplever störningar från dina grannar är det alltid bäst att i första hand prata med din granne. De flesta störningar kan lösas genom dialog och ömsesidig förståelse.

Om det bedöms att boende bryter mot dessa trivselregler är styrelsen skyldig att vidta lämpliga åtgärder. Alla boende, såväl du som bostadsrättshavare eller andrahandshyresgäst som dina besökare är skyldiga att följa dessa trivselregler. Vid upprepade eller allvarliga brott mot trivselreglerna kan bostadsrätts-havaren komma att förverka sin rätt till bostaden.

Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för eventuella ändringar i trivselreglerna. Om reglerna ändras informerar styrelsen de boende om detta. Har du frågor eller synpunkter gällande föreningens trivselregler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Trivselregler
1. Som bostadsrättshavare ska du vara aktsam om och väl vårda både din bostad och föreningens egendom i övrigt. Du är enligt stadgarna skyldig att följa de föreskrifter som föreningen utfärdar. Detta gäller även din familj, gäster och eventuella hyresgäster.

2. Om skada skulle uppstå i bostaden, som är av sådan art eller omfattning att dess avhjälpande ej kan uppskjutas utan att huset, dess utrustning eller installationer tar skada är du som bostadsrättshavare skyldig att omgående anmäla detta till föreningens styrelse. Detta är nödvändigt för att försäkringar och garantiåtaganden ska gälla.

3. Utan dina grannars medgivande bör du undvika att spika, borra, spela instrument eller musik på hög volym eller på annat sätt föra mycket oväsen efter kl. 22.00 och före kl. 06.00. Eftersom det bor många barnfamiljer i föreningen bör höga ljud såsom borrning/ hamrande i väggar undvikas efter kl. 19.00 eftersom ljudet förökar sig genom husets stomme. Tänk också på att vissa aktiviteter kan vara störande även under dagtid såsom högljudda aktiviteter på innergården eller mycket spring i trapphus och portar.

4. Du får inte bedriva yrkesmässig verksamhet i bostaden eller på/i föreningens fastighet i övrigt.

5. Mer omfattande förändring i bostaden eller utanför den, t.ex. på uteplatsen, får inte göras utan styrelsens godkännande. Vid osäkerhet ska styrelsen alltid konsulteras i förväg.

6. Kärl för hushållssopor och källsortering finns i diskbänksskåpet. Hushållsavfall, matavfall och tidningar kastas i för dessa avsedda nedkast i sopsugen. Vid driftstörningar är det ej tillåtet att lämna sopor utanför sopsugen eftersom det drar till sig ohyra. Det är inte heller tillåtet att ställa sopor i trapphuset. För källsortering hänvisas till föreningens miljörum bredvid garageinfarten. Här kan du återvinna pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar, lyskällor, batterier och elektronikskrot. Om kärlen i miljörummet är fulla får du inte lämna påsar eller dylikt på golvet. Grovsopor hänvisas till återvinningscentral.

7. Boende ska rätta sig efter de särskilda föreskrifter som utfärdas av styrelsen angående garage, cykelrum, miljörum och andra gemensamma utrymmen och ytor samt efter övriga av förvaltare/fastighetsskötare lämnade föreskrifter.

8. Om du har husdjur av något slag, måste du se till att grannar eller kringboende inte blir störda eller ofredas. Det är inte tillåtet att låta ditt husdjur urinera/lämna avföring på föreningens innergård eller i planteringar runt föreningens fastigheter.

9. Skyltning/affischering utanpå eller i föreningens fastighet får inte göras utan styrelsens skriftliga medgivande.

10. Paraboler, antenner, staket och dylikt får ej sättas upp utan styrelsens skriftliga medgivande.

11. Uppsättning av markiser och inglasning av balkonger får endast ske med styrelsens skriftliga godkännande. Endast av styrelsen beslutad färg för markis (Hestra Tarragona) och solskydd (vit) får användas. För markis är bostadsrättshavaren skyldig att ingå markisavtal innan arbete påbörjas, kontakta styrelsen. Inglasning av balkong ska ske via Lumon.

12. Infästning i fasad får inte ske utan styrelsens skriftliga godkännande.

13. Parkering av motorfordon, släp- eller husvagn inom fastigheten på annan än anvisad plats är ej tillåten.

14. I föreningen gäller förbud mot grillning med kolgrill på balkonger, ute-platser och innergård. Grillning är endast tillåtet med el- eller gasolgrill (max storlek på gasoltub P6) fram till kl. 20.30. Eftersom os och rök kan upplevas som störande och alla lägenheter har luftintag från gården måste extra hänsyn visas. Grillen ska alltid rengöras efter varje användning samt underhållas regelbundet för att minska os och för ökad brandsäkerhet. Eventuell gasoltub ska förvaras brandsäkert vilket bland annat innebär att det är förbjudet att förvara gasoltuber på inglasad balkong eller i direkt sol då risken för explosion är mycket stor om gasoltuben utsätts för värme eller starkt solljus.

15. Gård, trappor, hissar, loftgångar, trapphus och entréer får inte belamras med skräp/sopor, cyklar, pulkor, barnvagnar, torkmattor etc. Trapphus och loftgångar är nödutrymningsväg och får ej blockeras. Boende ansvarar själva för att hålla loftgångarna fria från snö. Boende som bryter mot detta och som inte avlägsnar föremålen efter uppmaning från styrelsen, riskerar att få föremålen bortrensade.

16. Föreningens cykelställ och cykelförråd är endast avsedda för cyklar. Barnvagnar ska förvaras i för ändamålet avsedda förråd. Övriga föremål såsom pulkor, snowracers, grillar och liknande ska förvaras i bostadsrättshavarens egna utrymmen, det vill säga i den egna lägenheten eller förrådsutrymmet. Boende som bryter mot detta och som inte avlägsnar föremålen efter uppmaning från styrelsen, riskerar att få föremålen bortrensade.

17. Det är ej tillåtet att röka på föreningens innergård eller strax utanför portarna.

18. Det är bostadsrättshavarens skyldighet och ansvar att se till att brandvarnare finns och att de är funktionsdugliga. Brandvarnarna ska testas regelbundet.

19. Boende är skyldiga att visa hänsyn vid bevattning av växter eller städning av balkongen. Det är förbjudet att skaka mattor, sängkläder eller annat utanför din balkong eller fönster. Av säkerhetsskäl är det ej tillåtet att ha blomlådor, flaggor, parasoll eller annat hängande på utsidan av balkongräcket.

20. Felanmälan ska göras enligt givna anvisningar. Genom att uppmärksamma och anmäla fel i våra gemensamma utrymmen minskar risken för inbrott, skadegörelse och onödiga kostnader för föreningen.

21. Vid in- och utpassering var noga med att dörrar och portar går i lås. Släpp inte in någon okänd i fastigheten och lämna inte ut portkoden till obehöriga.

22. Tillsammans äger medlemmarna (bostadsrättshavarna) föreningen och via årsavgiften kan föreningen hantera gemensamma kostnader. Föreningen har väldigt få andra inkomster som kan användas om kostnaderna ökar. Föreningens medlemmar ska hjälpas åt att undvika onödiga kostnader genom att följa dessa trivselregler samt vara rädda om föreningens egendom – såväl den egna lägenheten som gemensamma utrymmen och gård, samt vara sparsamma med vattenförbrukning.

Trivselregler (pdf)