Trivselregler

Våra trivselregler fastslogs i januari 2017 och är till för att alla våra medlemmar, gamla som unga ska trivas. Utöver reglerna ska hänsyn alltid visas våra grannar. Är du missnöjd med något som dina grannar gör, prova att prata med dem :)

Tänk på att vi alla lever olika liv och är i olika faser - vissa arbetar nätter och andra tidiga morgnar. Andra har småbarn som läggs vid 19.00 medan andra precis är hemkomna från arbetet. Vissa arbeten är dock mer störande än andra och det är önskvärt att du t.ex. borrar i din betongvägg "inte för tidigt och inte för sent" om möjligt för att mildra störningar.

Reglerna kan komma att uppdateras och då informerar vi både genom nyhets-brev och här på hemsidan. Enligt punkt 14 är inte grillning tillåtet på balkong eller uteplatser men efter årsstämman i maj 2018 kommer en uppdaterad skrivelse och föreskrifter. För stunden så gäller förbud mot kolgrill men gasol (max storlek på gasoltub P6) samt elgrill är tillåtet fram till kl. 22.00.

Trivselregler

1. Som bostadsrättshavare skall Ni vara aktsam om och väl vårda både Er bostad och föreningens egendom i övrigt. Ni är enligt stadgama skyldig att följa de föreskrifter som föreningen utfärdar. Detta gäller även Er familj, gäster och eventuella hyresgäster.

2. Om skada skulle uppstå i bostaden, som är av sådan art eller omfattning att dess avhjälpande ej kan uppskjutas utan att huset, dess utrustning eller installationer tar skada är Ni som bostadsrättshavare skyldig att omgående anmäla detta enligt anvisningar i Er Bopärm. (Detta är nödvändigt för att försäkringar och garantiåtaganden skall gälla.)

3. Utan Era grannars medgivande bör Ni undvika att spika, borra, spela instrument eller musik på hög volym efter kl. 22.00 och före kl 06.00. Tänk också på att vissa aktiviteter kan vara störande även under dagtid.

4. Ni får inte bedriva yrkesmässig verksamhet i bostaden eller på bostadsrättsföreningens fastighet i övrigt.

5. Mer omfattande förändring i bostaden eller utanför den, t ex på uteplatsen, får inte göras utan styrelsens godkännande.

6. Fraktion för hushållssopor och källsortering finns i diskbänksskåpet. Hushållssopor, kompost och tidningar kastas i sopsugen. För källsortering hänvisas till föreningens miljörum bredvid garageinfarten och för grovsopor hänvisas till kommunens återvinningscentraL

7. Bostadsrättshavare skall rätta sig dels efter de särskilda föreskrifter som utfärdas av styrelsen angående garage, cykelrum, miljöhus och andra gemensamma utrymmen och ytor samt dels efter övriga av förvaltare/fastighetsskötare lämnade föreskrifter.

8. Har Ni husdjur av något slag, måste Ni se till att grannar eller kringboende inte blir störda eller ofredas.

9. Skyltning eller affischering på hus eller plank får inte göras utan styrelsens skriftliga medgivande.

10. Paraboler, antenner och staket mm får ej sättas upp utan styrelsens skriftliga medgivande.

11. Uppsättning av markiser och inglasning av balkonger får endast ske med styrelsens skriftliga godkännande. Endast av styrelsen beslutad färg, Sandalex 107, för markis och balkongskydd får användas. lnglasning av balkonger kräver även bygglov.

12. Parkering av motorfordon, släp- eller husvagn inom fastigheten, får inte ske.

13. Infästning i fasad får inte ske utan styrelsens godkännande.

14. Grillning eller motsvarande får inte ske på balkonger, terrasser eller uteplatser pga brandrisk och störande os.

15. Gård, trappor, hiss, loftgångar och entreer får inte belamras med skräp, cyklar, torkmattor etc. Trapphuset är nödutrymningsväg och får ej blockeras. Det innebär att t ex blomkrukor, julgran, barnvagn, lekredskap inte får ställas upp i trapphuset. De boende ansvarar för att hålla loftgångarna fria från snö, då flertalet boende har sina ingångar där.

16. Styrelsen kommer framgent att ta fram förhållningsregler för föreningens gemensamma odlingslådor och växthus på innergården.