Styrelse

Brf Travkuskens styrelse består av 9 personer och du når oss här.

Ordförande:   Charlotta Nilsson
Ekonomi:          Victor Göransson
Sekreterare:    Jimmy Tapper
Ledamöter:      Fereshte Bagherpour
                                  Katilla Wong
  
Suppleanter:   Ulrika Haglund
                                   Malin Diarbakerli
                                   Jonas Alin
                                   Robin Zackrisson 
 
Vad gör vi?
Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar för medlemmarnas och föreningens bästa. Föreningsstämman tillsätter styrelsen. På föreningsstämman utser medlemmarna styrelse som får i uppdrag att leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvar för förvaltningen. Förvaltning omfattar både små och stora arbetsuppgifter som administration och teknisk förvaltning, ofta läggs detta dock ut på entreprenad.

Varför ska Du gå på stämman?
Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmarna kan granska bostadsrättsföreningens verksamhet. Medlemmarna kan här utöva sitt demokratiska inflytande genom att komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som de anser vara felaktigt. Ju större engagemang de boende visar i bostadsrättsföreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln. Vi gör det här tillsammans!

Vem är det som bestämmer i bostadsrättsföreningen?
Medlemmarna/boende bestämmer hur bostadsrättsföreningens ekonomi och underhåll ska skötas och över fastigheterna. På föreningsstämman kan ni komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som ni anser vara fel. En styrelse utses med uppdraget att leda för-eningens arbete och ansvara för förvaltningen. Stämman är också det organ som granskar styrelsens verksamhet under det gångna året.

Vad går månadsavgiften/hyran till?
I en bostadsrättsförening ansvaras gemensamt för fastigheternas drift och skötsel. Det är bostadsrättsföreningens styrelse som bestämmer hur hög månadsavgiften ska vara. Avgiften ska täcka föreningens kostnader och avsättning till yttre underhåll. Därför blir månadsavgiften aldrig högre än vad som långsiktigt behövs för att klara kostnaderna för föreningens skötsel.